s.główna/ turystyka/ Opatów
  Opatów
  kościół kolegiacki
  kościół i kl. Bernardynów
  brama warszawska
  mury, domy, kapliczka
 

  Galeria zdjęć
  foto4, foto5
 
 

KOŚCIÓŁ KOLEGIACKI p. w. św. Marcina

Wzniesiony 2. poł. w. XII zapewne jako kolegiata, która poświadczona 1212. 1471 przeniesiona parafia z kościoła N. P. Marii. Przebudowany 2. poł. w. XV. Zniszczony 1502 przez Tatarów, odnowiony i przekształcony w ciągu 1. poł. w. XVI, m. i. po 1514 kosztem Krzysztofa Szydłowieckiego i ok. 1547. Restaurowany 2. poł. w XVI i w. XVII. Przebudowany i odnowiony gruntownie wraz z wykonaniem nowego wyposażenia ok. 1710 - 40, głównie staraniem Macieja Flaszyńskiego - prałata i dziekana. Odnawiany 4. ćw. w. XIX. Prace konserwatorskie i odnowienia 1948, 1951-3 i 1955-7. Romański z przekształceniami i szczegółami późnogotyckimi, renesansowymi i barokowymi. Położony na wzgórzu w pn.-wsch. części obwodu murów miejskich, których resztki z brama Warszawską łącza się z otoczeniem kościelnym. Orientowany. Murowany z ciosów piaskowca, części z 2. poł. w. XV i 1. poł. w. XVI nadbudowane dzikim kamieniem, wymienionym częściowo na cios 1951; części nieromańskie (przybudówki boczne i częściowo wieża pn.) tynkowane. Na rzucie krzyża łacińskiego, trójnawowy, bazylikowy z transeptem i dwuwieżową fasadą. Korpus nawowy czteroprzęsłowy, o prostokątnych przęsłach nawy głównej i kwadratowych naw bocznych, na przedłużeniu których od zach. dwie wieże na rzucie kwadratu.
Transept złożony z trzech przęseł kwadratowych, przy jego ramionach od wsch. dwie półkoliste apsydy. Prezbiterium o jednym kwadratowym przęśle, równe szerokością i wysokością, z nawą główną. Wzdłuż wież i naw bocznych ciągi przybudówek 2. poł. w. XV- 1. poł. w. XVI, później (głównie l. poł. w. XVIII) ujednolicone, tynkowane. Od pd.: przy wieży składzik i dalej ku wsch. kruchta, stanowiące pierwotnie jedno pomieszczenie kapitularza (z w. XII-XIII?), przekształcone 2. poł. w. XV (1475?), zamienione 1553 przez Piotra z Gliwic, prałata i scholastyka, na kaplicę, przerobioną zapewne 1613 na obecny składzik i kruchtę; dalej ku wsch. dwie zakrystie, kapitulna i wikariacka z 1. poł. w. XVI. Od pn.: dawne składy brackie w. XV-XVI (obecnie skarbiec przy wieży i kapitularz); dalej ku wsch. kruchta i składzik (dawna kostnica), przed 1515.
Pod pd. ramieniem transeptu krypta sklepiona kolebkowo, dostępna z nawy pd.; mała sklepiona krypta (grobowiec Piotra z Gliwic?) pod dawna kaplica od pd.; ponadto pod kościołem groby. Wewnątrz nawy boczne otwarte do głównej i transeptu arkadami na filarach o kwadratowym przekroju, z romańskimi profilowanymi gzymsami impostowymi o rytej dekoracji geometrycznej i roślinnej; gzymsy te od strony nawy głównej skute zapewne 1. poł. w. XVIII dla wykonania polichromii; w transepcie i prezbiterium pilastry i gzyms profilowany I. poł. w. XVIII. Wnętrze kościoła przykryte pierwotnie stropem, po którego belkach zachowane otwory w ścianach naw nad obecnymi sklepieniami. W nawie głównej późnogotyckie sklepienie kolebkowe z lunetami 1. poł. w. XXI, z nałożona siatka żeber w dekoracyjnym układzie, z rozetowymi zwornikami. Przęsła transeptu, prezbiterium i naw bocznych sklepione żaglasto z lunetami, ł. poł. w. XVIII, W składziku i kruchcie od pd. sklepienia krzyżowo-żebrowe 2. poł. w, XV (1475 ?); w pozostałych pomieszczeniach przybudówek kolebki, kolebki krzyżowe lub z lunetami; w pd.-wsch. narożniku skarbca wspornik w kształcie głowy kobiecej pocz. w. XVI.
Wieże wielokondygnacjowe: pd. ciosowa, romańska: pn. pierwotna jedynie w najniższej partii o kilku warstwach ciosów, w górnych częściach nadbudowana I. poł. w. XVI z łamanego kamienia; korony obu wież nadmurowane zapewne l. poł. w. XVIII. Wieża pd. z profilowanym cokołem, do wysokości nawy głównej ujęta na narożach lizenami, nierozczłonkowana. Góra podzielona gzymsami na cztery małymi uskokami zwężające się kondygnacje, gzyms drugiej kondygnacji z trzema rzędami ząbkowań; na kondygnacjach tych (z wyjątkiem przedostatniej, zegarowej) przezrocza bliźnie z kolumienkami o kapitelach kostkowych i kielichowych ozdobionych ornamentacją czworolistną. Niżej, od pd. przeźrocze w kształcie krzyża greckiego, od zach. w kształcie otworu kolistego. Wewnątrz w przyziemiu izba pułapowa, w jej pd. ścianie zamurowane rozglifione okienko (wychodzące obecnie do dawnego kapitularza). Wieża pn. bez podziałów, częściowo tynkowana; w przyziemiu składzik sklepiony kolebkowo; okienka szczelinowe, wycięte w ciosach, w górnych partiach wieży prostokątne w ciosowych oprawach; od zach. na tynku data 1726.
Fasada międzywieżowa zwieńczona trójkątnym szczytem, nadbudowanym 1. poł. w. XVI wtórnie użytymi ciosami; na ciosach szczytu daty 1547 i restauracji 1911. Na osi fasady portal główny, nad nim płaskorzeźbiony fryz romański z motywem czworoliści i gryzących się potworków przerwany na osi przez późniejsze okno zapewne w. XVI (fragment tego fryzu wmurowany w szkarpę przybudówki pd.); wyżej przeźrocza koliste i w szczycie w kształcie krzyża greckiego, romańskie
Prezbiterium z profilowanym cokołem, o ścianach podzielonych lizenami, ujmującymi też naroża; ściany boczne dwudzielne zwieńczone profilowanymi romańskimi fryzami arkadkowymi, od pd. data 1659; ściana wsch. trójdzielna, z nowym ogrójcem na osi. Ściany transeptu i nawy głównej nierozczłonkowane. Korony murów prezbiterium, transeptu i naw bocznych nadmurowane 1. pot. w. XVI. Ściany szczytowe transeptu zwieńczone późnogotyckimi zębatymi szczytami 1. poł. w. XVI, sterczynowymi, rozczłonkowanymi arkadowymi blendami; w szczycie pn. okienko ostrołukowe w obramieniu z ornamentem roślinnym. Wsch. szczyt prezbiterium przemurowany, zwieńczony sterczynami i ujęty w cylindryczne wieżyczki z fialami, I. poł. w. XVI: na trójkątnych szczycikach sterczyn herby prałatów kolegiaty i gmerki rajców miejskich, m. i. herby: Ostoja, Leszczyc, Pilawa, Gozdawa, Habdank, hierogram IHS.
Dachy 1. poł. w. XVIII, dwuspadowe, nad nawami bocznymi i przybudówkami wspólne pulpitowe, apsydki kryte stożkowo; nad skrzyżowaniem późnobarokowa wieżyczka na sygnaturkę, z latarnią, z datą na chorągiewce 1734; na szczytach transeptu chorągiewki z tą samą datą; na wieżach późnobarokowe, profilowane hełmy baniaste z lukarnami, 1734. Okna romańskie wąskie, rozglifione dwustronnie, zachowane dobrze w prezbiterium, transepcie i apsydach, częściowo zamurowane; ponadto przeważnie l. poł. w. XVI, poszerzone (półkoliste w nawie głównej, ostrołukowe w prezbiterium od pd. i środkowe od wsch.) lub wybite na nowo z zamurowaniem dawnych (u ścianie pn. nawy głównej i ostrołukowe w transepcie od pd.); w nawach bocznych i w zach. ścianie pn. ramienia transeptu dawniej zamurowane, odsłonięte I948. W glifie okienka apsydy pn. data restauracji 1547.
Portale i odrzwia kamienne: 1. główny od zach., romański, uskokowy z gładkimi wałkami archiwolt, dołem skuty; wewnątrz niego wstawiony portal gotycki 2. poł. w. XV, ostrołukowy, profilowany, uszkodzony; ponad nim w tympanonie portalu romańskiego trzy arkadki maswerkowe i resztki ornamentacji roślinnej; 2 z kruchty pn. do nawy bocznej, pierwotnie zewnętrzny, romański, o uskokowych ościeżach, z parami kolumienek o głowicach kielichowych i jednej kostkowej, zdobionych ornamentacją roślinną i motywem kręconego sznura; archiwolty o gładkich wałkach; drzwi żelazne okute w skośną kratę z rozetami i stara kołatką, pocz. w. XVI; 3. w ścianie wsch. dawnej kostnicy zamurowane odrzwia romańskie, prostokątne z półkolistym tympanonem (prowadzące pierwotnie z zewnątrz do pn. ramienia transeptu, odkryte 1953); 4. pozostałości analogicznego przejścia z przyziemia wieży pd. do nawy bocznej (odkryte fragmentarycznie 1953); 5-6. dwoje odrzwi późnogotyckich, z kruchty pn. do dawnej kostnicy, z nadprożem wyciętym w ośli grzbiet oraz z kapitularza do skarbca, o wykroju tzw. długoszowym; w nich drzwi drewniane z gotyckimi okuciami; 7. portal zewnętrzny do kruchty pn. 1514-5, fundacji Krzysztofa Szydłowieckiego kanclerza wielkiego koronnego. gotycko-renesansowy, ostrołukowy, profilowany, z płaskorzeźbioną dekoracją roślinną w układzie kandelabrowym oraz herbami Odroważ Szydłowieckich i Łabędź matki Krzysztofa, Zofii z Pleszowa, kasztelanowej radomskiej; 8. portal z dawnego kapitularza do wieży pd., renesansowy w. XVI, profilowany z nadprożem; drzwi żelazne w skośna kratę ze starym zamkiem; 9. portal z nawy pn. tło skarbca 1609, zdobiony motywem skośnych rombów; stare drzwi żelazne z rozetami; 10-11. dwa portale do zakrystii wikariackiej, barokowe 2. ćw. w. XVIII, marmurowe, profilowane, z drzwiami drewnianymi ażurowo rzeźbionymi, w stylu regencji. Drzwi ze skarbca do wieży pn. podwójne: żelazne ze skośna kratownica w. XVI i drewniane z późnogotyckimi okuciami. Drzwi z zakrystii wikariackiej do kapitulnej w. XVIII ze starym zamkiem i okuciem klasycystycznym.
Polichromie. W dawnym kapitularzu na zewnętrznej ścianie wieży pd. malowidło z wielofigurową sceną Ukrzyżowania, gotyckie ok. 1470-80; na tej samej ścianie wieży, ponad sklepieniem dawnego kapitularza odkryte skąpe pozostałości malowideł średniowiecznych w dwóch warstwach, o nieczytelnej ikonografii (Sad Ostateczny ?) i chronologii.
- Całe wnętrze kościoła (poza przybudówkami) pokryte barokowa polichromią, wykonana w kilku fazach w ciągu w. XVIII, przez kilku malarzy; polichromia prezbiterium i transeptu odnowiona 1890 przez Cz. Czarneckiego, w nawie głównej przez J.Czajewicza 1891-2. W prezbiterium i transepcie malowidła najstarsze: na sklepieniach i ścianach tarczowych z 2. ćw. w. XVIII, na ścianach zapewne nieco późniejsze z ok. poł. w. XVIII. W poszczególnych przęsłach sklepień, u obramieniach z późnobarokowej iluzjonistycznej architektury z dekoracją z wiązanek i girland kwiatowo-owocowych scen na tle chmur: Apoteoza św. Marcina, Wieńczenie go palmą męczeńska. Święty jako dobry pasterz oraz Chwała w niebie; w żagielkach Cnoty kardynalne, inne postacie symboliczne oraz czterej ewangeliści. Na ścianach tarczowych sceny z życia i chwały św. Marcina oraz przedstawienie go jako patrona kolegiaty: wręczenie planów, budowa i widok kolegiaty. Na wsch. ścianie prezbiterium iluzjonistyczna architektura i Matka Boska wśród aniołów, w pd. ramieniu transeptu na ścianie wsch. Adoracja Niepokalanego Poczęcia przez aniołów, na ścianie pd. aniołowie. Na pozostałych ścianach prezbiterium i transeptu duże, wielofiguralne sceny historyczno-batalistyczne, odmienne stylowo, dość silnie przemalowane: Bitwa na Psim Polu, Bitwa pod Grunwaldem i Odsiecz Wiednia.
Na pilastrach przy skrzyżowaniu ornamentacja w stylu regencji oraz postacie śś. Piotra i Pawła. Na ścianie pd. ramienia transeptu data 1743. Polichromia w nawach późniejsza, z 4. ćw. w. XVIII. W nawie głównej iluzjonistyczne podziały architektoniczne: pilastry z bogatym belkowaniem, nad łukami arkad postacie symboliczne trzymające tarcze z herbami woj. sandomierskiego i właścicieli Opatowa, m. i. Odrowąż Szydłowieckich, Leliwa Tarnowskich, herb Ostrogskich, Śreniawa Lubomirskich; na sklepieniu postacie dziesięciu apostołów, motywy roślinne i główki pultów. W ościeżach i na podłuczach arkad między-nawowych motywy ornamentalne i kasetonowe. Na ścianach i sklepieniach naw bocznych iluzjonistyczna architektura o bogatych podziałach z dekoracją roślinną i pultami.
Ołtarz główny i sześć bocznych, w stylu regencji 2. ćw. w. XVIII; główny z rzeźbami śś. biskupów i obrazem św. Marcina ok. poł. w. XVIII, odnawianym 1888; dwa boczne przy tęczy z rzeźbami świętych, lewy z obrazem św. Józefa 4. ćw. w. XVIII, prawy z herbem Topór i obrazem św. Karola Boromeusza 1. poł. w. XVIII; dwa ołtarze wypełniające ściany apsyd, lewy z rzeźbionym krucyfiksem adorowanym przez aniołów, oraz atrybutami Męki Pańskiej, prawy z rzeźbami świętych i aniołów adorujących obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem pocz. w. XVI, przypisywany Timoteo Viti z Urbino, o cechach malarstwa Łukasza Cranacha, wg tradycji przywieziony z Włoch przez Krzysztofa Szydłowieckiego; dwa ołtarzyki w narożach ramion transeptu z rzeźbami aniołów i obrazami z ł. poł. w. XVIII, w lewym św. Jana Nepomucena, w prawym św. Antoniego Padewskiego. Balustrada późnobarokowa oddzielająca prezbiterium, ołtarze boczne i nagrobek Szydłowieckich. .Ambona regencyjno-rokokowa sprzed poł. w. XVIII.
Chór muzyczny, późnobarokowy ok. 1730, drewniany na czterech profilowanych słupach, z wygiętym, bogato profilowanym i zdobionym przeźroczami parapetem, na którym rzeźby aniołków; podchórze nakryte stropem kasetonowym, wczesno-renesansowym 1. poł. w. XVI, o belkach profilowanych, z malowanymi rozetami i plastycznymi złoconymi gałkami. Prospekt organowy podwójny ok. 1730, bogato rozbudowany i zdobiony ornamentacją i rzeźbami aniołów; organy wykonane 1846 przez organmistrza Wenzel Tihla z Opawy.
Chrzcielnica marmurowa, późnobarokowa w. XVIII, nad nią obraz Chrztu Chrystusa z tegoż czasu. Kropielnica: 1. w kształcie pucharu, wg tradycji współczesna zkościolem (romańska?); 2. barokowa 1654 z herbem Nalęcz i literami SK PS; 3. z w. XVII z herbem nieokreślonym i literami MO CK PL; 4. klasycystyczna. Stalle kanonickie z bogato rzeźbionymi przedpiersiami, zapieckiem i zwieńczeniem, w stylu regencji ok. 1730. Ławki późnobarokowe 1722, bogato rzeźbione, z aniołkami, ornamentami roślinnymi, dewizami łacińskimi i herbami: woj. sandomierskiego, Ostrogskich, Jastrzębiec, Leliwa, Śreniawa i Czetwertyńskich. Ławeczka rzeźbiona w stylu regencji.
Konfesjonały: dwa późnobarokowe 1. poł. w. XVIII i jeden w stylu regencji 2. ćw. w. XVIII.
Fotel empire (uszkodzony); fotel biedermeier. Szafa zakrystyjna z malowanymi postaciami szlachciców w strojach polskich i ornamentacją roślinną, późnorenesansowa pocz. w. XVII. Szafa gdańska rzeźbiona, późnobarokowa ok. 1700. Komoda z szafka zakrystyjną, późnobarokowa z amabami klasycystycznymi. Szafka w ścianie na naczynia liturgiczne, późnobarokowa w. XVIII. Szalka na Oleje Św. w. XVIII. Szafka biblioteczna z drewnianym zakratowaniem i ornamentem roślinnym, zapewne w. XVIII. Świeczniki trzy wiszące, kryształowe, z tych jeden w. XVIII, dwa zapewne w. XVIII XIX.
Feretrony:
1. późnobarokowy w. XVIII z rzeźbami Matki Boskiej Różańcowej ze śś. Dominikiem i Katarzyną Sieneńska;
2. rokokowy z obrazami 2. poł. w. XVIII Zwiastowania i Koronacji Matki Boskiej. Obrazek pośmiertny Elżbiety Puchalskiej (zm. 1676) klęczącej przed Matką Boską z Dzieciątkiem.
Portrety: nieznanego kanonika kapituły opatowskiej w. XVIII; dwa, nieznanego mężczyzny w stroju polskim i kobiety, zapewne l. poł. w. XIX. Kapitel kostkowy romański i cześć kolumienki z zamurowanego przeźrocza w wieży pd. Rzeźby: krucyfiks gotycki pocz. w. XV; trzy krucyfiksy późnobarokowe w. XVIII; posag Chrystusa Zmartwychwstałego, rokokowy. Płaskorzeźba Chrztu Chrystusa, na odwrociu orzeł w obłokach, w. XVIII/XIX, uszkodzona.
Nagrobki Szydłowieckich:
1. Ludwika Mikołaja (zm. 1525) wystawiony 1525 przez ojca zmarłego. Krzysztofa, kanclerza wielkiego koronnego; później (1710-40?) ustawiony na nagrobku siostry Anny, renesansowy, z marmuru węgierskiego; rzeźbiona posiać dziecka leżąca na tumbie ustawionej na dwukondygnacjowym cokole z tablicą inskrypcyjną i herbem Odrowąż ze smokiem.
2. Anny (zm. 1536), wystawiony 1536 przez matkę zmarłej Zofie z Targowiska, kasztelanową krakowską, wdowę po Krzysztofie, renesansowy, z węgierskiego marmuru; plaskorzeźbiona skośnie nachylona płyta z leżącą postacią zmarłej, zwieńczona tablica inskrypcyjną: cokół utworzony z płyty inskrypcyjnej pierwotnego nagrobka Krzysztofa; w bok nagrobka wmurowane konsole z herbem Odrowąż.
3. Krzysztofa (zm. 1532), kasztelana i starosty krakowskiego, kanclerza wielkiego koronnego oraz syna jego Zygmunta (zm. 1527), przekształcony ok. 1536-41 przy udziale Jana Ciniego z pierwotnego nagrobka Krzysztofa wystawionego za życia kanclerza (płyta inskrypcyjną pierwotnego nagrobka złączona z nagrobkiem Anny), ustawiony na obecnym miejscu zapewne ok. l710-40. Renesansowy, złożony z części z różnego czasu, odlewanych w brązie, zapewne w warsztatach krakowskich. O trzech kondygnacjach ujętych w profilowane gzymsy. Na zdwojonym cokole plaskorzeźbiona i częściowo grawerowana, skośnie nachylona płyta z leżąca postacią Krzysztofa w zbroi, z mieczem, proporcem z herbem Odrowąż i hełmem; wykonana przed 1532. Nad nią, w zwieńczeniu plaskorzeźbiona płyta (pierwotnie stojąca) z leżącą dziecięcą postacią Zygmunta, z herbem Odrowąż i inskrypcją, w obramieniu kandelabrowym, wystawiona 1530 przez Krzysztofa. Po bokach płyty Krzysztofa w perspektywicznych, muszlowych niszach ujętych w pilasterki płaskorzeźbione postacie śś. Zygmunta i Krzysztofa ok. 1530, oraz wolutowe konsole z ornamentem roślinnym. Płyta Zygmunta ujęta w spływy w kształcie smoków i aniołki na delfinach trzymające tarcze z herbem Odrowąż, zwieńczona postacią Chrystusa Zmartwychwstałego. Na wyższej kondygnacji cokołu (na miejscu pierwotnej płyty inskrypcyjnej?) długa plaskorzeźbiona i grawerowana płyta, tzw. "lament opatowski", sprawiona ok. 1533-41 przez Jana Tarnowskiego hetmana wielkiego koronnego, zięcia Krzysztofa; renesansowa, z wielofiguralnym przedstawieniom zapewne sceny żalu po śmierci kanclerza; 41 postaci zgrupowanych za stołem i po jego bokach, w strojach w. XVI i antykizujących, ponadto psy i sokoły. Po bokach płyty, na cofniętych częściach cokołu czworoboczne panoplia, na lewym data 1536.
4. Fragment nagrobka zapewne Zofii z Szydłowieckich Tarnowskiej (zm. ok. 1556) hetmanowej wielkiej koronnej, córki Krzysztofa, kamienny, renesansowy; zachowana część z płaskorzeźbionym popiersiem zmarłej leżącej na skośnie nachylonej płycie, i fragment zwieńczenia z herbem Leliwa. Dwa fragmenty kamienne renesansowe (zdeponowane w przyziemiu wieży pn.), z płaskorzeźbionymi postaciami śś. Krzysztofa i Zygmunta oraz pilastrami z ornamentem kandelabrowym, ok. 1525-30, pochodzące zapewne z pierwotnego nagrobka Krzysztofa bądź też z ołtarza(?).
Epitafia: Tomasza Raczulskiego wicescholastyka kapituły opatowskiej (zm. 1628), marmurowe; Marianny ze Święcickich Kraszkowskiej (zm. 1842), wystawione przez męża Bonawenturę, podsędka opatowskiego, klasycystyczne, kamienne, z herbami Nałęcz i Jastrzębiec. Tablica inskrypcyjna ku czci Jerzego Szakmary arbpa ostrzychomskiego, 1527, pochodząca z nie zachowanego ołtarza wzniesionego na cześć arcybiskupa przez jego przyjaciela Krzysztofa Szydłowieckiego; marmurowa, w skromnym renesansowym obramieniu.
Monstrancja w stylu regencji ok. 1730. Dwa kielichy barokowe: ok. pot. w. XVII i w. XVIII gładki, z pateną. Puszka, barokowa ok. poł. w. XVII. Pacyfikał rokokowy 1752 z herbami Odrowąż, Jastrzębiec, Łabędź, Sulima. Ornaty: 1. z tkaniny renesansowej w. XVI; 2. haftowany w. XVII, z kompletem; 3-8. z haftowanymi kolumnami 2. poł. w. XVII - w. XVIII, boki z tkanin w. XVIII, w tym jeden z kompletem; 9-10. z tkanin w. XVII; 11-13. z tkanin 2 późnobarokowych 1. poł. w. XVIII; 14. aplikowany w bukiety kwiatowe, z datą 1741, herbem Topór i literami Doroty Tarłowej wojewodziny lubelskiej; 15-20. pięć z tkanin rokokowych i jeden aksamitny z koronkami w stylu regencji, z nakryciem na kielich 1790. Dalmatyki: dwie z tkaniny późnobarokowej, sześć z tkanin rokokowych. Kapy dwie z tkanin: późnobarokowa i rokokowa. Kilka welów, manipularze i bursy z tkanin w. XVIII.
Dokumenty i inne rękopisy, m. i.: akt kupna Opatowa od biskupów lubuskich przez Krzysztofa Szydłowieckiego 1514; tzw. "Przywilej Opatowski" nadany kolegiacie przez Krzysztofa Szydłowieckiego 1519, w formie karty pergaminowej z miniaturami wykonanymi przez Stanisława Samostrzelnika: na lewym marginesie przedstawienie klęczącego kanclerza z proporcem i herbami oraz nad nim św. Marcina na koniu, margines górny i prawy z bogatą dekoracją roślinną; przywilej na odpusty 1527; przywileje Zygmunta III 1596, Jana Kazimierza 1652 i 1654; Statuta Ecclesiae Collegiatae Opatoviensis 1562-1705 ii. Księgozbiór dzieł teologicznych i filozoficznych w ilości ok. 500 voluminów, m. i. dzieła Cycerona, Arystotelesa, śś. Jana Chryzostoma i Augustyna, w. XV-XVIII, w języku łacińskim, wydane w Wenecji, Kolonii, Bazylei, Norymberdze, Krakowie i Warszawie, oprawne w skórę lub wytłaczany pergamin.
Dwa dzwony: 1432 (?) przelany w Krakowie przez Bagieńskiego 1841; 1. poł. w. XIX odlany w Krakowie przez Bagieńskiego. Dzwonek zegarowy na wieży pd., przelany i powiększony przez C. Macieja Dilaczkowicza 1574.


Cmentarz kościelny ogrodzony murem, starym w części zach.; od pd. brama złączona z bocznym przejściem, murowana, późnobarokowa w. XVIII, ujęta parami pilastrów, ze szczytem z kamiennymi wazonami po bokach; od wsch. drugie wejście z murowanymi filarami na których wazony. Na cmentarzu uszkodzony węgar ciosowy z odrzwi ostrołukowych.

* Opracowane na podstawie "KATALOGU ZABYTKÓW SZTUKI W POLSCE" TOM III, WOJEWÓDZTWO KIELECKIE, zeszyt 7: POWIAT OPATOWSKI; pod red. Jerzego Z. Łozińskiego i Barbary Wolff
 
projektowanie stron www/ skrzynki e-mail/ serwery wirtualne/ domeny/ sieci LAN/ łącza stałe/