s.główna/ turystyka/ Opatów
  Opatów
  historia miasta
  kościół kolegiacki
  kościół i kl. Bernardynów
  brama warszawska
  mury, domy, kapliczka
 

  Galeria zdjęć
  foto4, foto5
 
 

HISTORIA MIASTA


Pierwsza wzmianka o Opatowie 1189 lub 1212. Osiedle we wczesnym średniowieczu zapewne własnością klasztorna, chyba benedyktynów, później może przejściowo do 1232 cystersów. Zapewne 2. poł. w. XII ufundowana kolegiata. 1232 utworzone biskupstwo łacińskie dla Rusi z siedzibą w Opatowie, ale w tymże roku dobra opatowskie odebrane bpowi ruskiemu i nadane biskupstwu lubuskiemu. Miasto położone nad rzeczka Opatówką, przy średniowiecznej drodze z Wielkopolski i Pomorzu na Ruś (Żarnów lub Inowłódz albo Radom-Zawichost lub Sandomierz); w. XV-XVIII duże znaczenie idącej przez Opatów drogi z Krakowa na Litwę. Osiedle wczesnośredniowieczne na pn. brzegu Opatówki: na wyniosłości zwanej Żmigród zapewne gród (funkcjonujący w końcu w. XII, dziś wzgórze zw. Zamczysko), kościół N. P. Marii (parafialny, od 1471 bernardynów) i osada (albo nawet parę osad); dawniejsze jeszcze osadnictwo może na dzisiejszym wzgórzu szpitalnym zw. Grodzisko. Na pd. brzegu Opatówki, na wzgórzu założona kolegiata, przy niej może wczesnośredniowieczny targ. Tutaj lokacja miasta 1282. Ok. 1317-28 założone nowe miasto. Wielki Opatów, na wsch. od starego, obejmujące również jego część. Zniszczone 1502 przez Tatarów. Sprzedane 1514 przez biskupów lubuskich Krzysztofowi Szydłowieckiemu kanclerzowi wielkiemu koronnemu, który ok. 1515-30 opasuje miasto murem z czterema bramami; Krakowska, Sandomierska, Lubuska i Warszawska, istniejącą do dziś, położoną w wąwozie, w pn.-zach. części obwodu, obok kolegiaty; wtedy założone wodociągi, wykonane przez rurmistrza Wacława Morawę. Po śmierci kanclerza 1532 miasto własnością Tarnowskich, od 1567 Ostrogskich i Radziwiłłów, ok. poł. w. XVII Wiśniowieckich, następnie Sanguszków, Lubomirskich i Potockich. W. XVI-XVIII - miejsce sejmików woj. sandomierskiego. Niszczone przez pożary m. i. 1551, 1751, 1834, 1849. Ośrodkiem równoleżnikowo usytuowany rynek prostokątny, wydłużony, z ulicami narożnymi; zabudowa murowana, na ogół piętrowa, w prostokątnych wydłużonych blokach; dawny bieg murów dobrze czytelny. Na pd. od rynku równoległa do niego ul. Szeroka stanowiąca odciążenie targowe; jej okolice od w. XVI zamieszkane przez Żydów, którzy wznieśli tu synagogę. Na pd.-wsch. od miasta cmentarz żydowski. Obecny rozwój miasta wzdłuż dawnego przedmieścia sandomierskiego i na wsch.

* Opracowane na podstawie "KATALOGU ZABYTKÓW SZTUKI W POLSCE" TOM III, WOJEWÓDZTWO KIELECKIE, zeszyt 7: POWIAT OPATOWSKI; pod red. Jerzego Z. Łozińskiego i Barbary Wolff
 
projektowanie stron www/ skrzynki e-mail/ serwery wirtualne/ domeny/ sieci LAN/ łącza stałe/